خاطرات شیرین مدرسه رفتن پسرم

جایزه خاله فرشته🧚‍♀️

سلام دردونه مامان جونم من این روزا چقدرکاردارم نمی تونم زودبیام خاطرات شیرینت بنویسم منو ببخش😘بخاطر جشن قرآن که قراردوشنبه براتون بگیریم دوهفته هس منو مامان دوست امیرحسین درگیرکارای جشن هستیم به خاطرنماینده کلاس تدارکات جشن به عهده ماست😁😁ماهم سعی میکنیم یه روز خوب بیادماندنی براتون باشه😘😘 عشق مامان خاله فرشته جایزت افتادن دندونت زیربالشت گذاشته بود💫💟🧚‍♀️🤴
13 مهر 1397

افتادن اولین دندون شیری گل پسرم

سلام به پسرتک ستاره خودم😘⭐⭐ پسرباهوش مهربون خوش زبون خودم ک با صدا زدنا ت امیددوباره بهم میدی تک نوازنده زدگیمون ک داری یواش یواش به مراحل بعدزندگی واردمیشی میخواهم ازامروز بگم ازبهترین روزندگیم ک خوشحال بودی داری بزرگ میشی🤗😘 امروز شنبه ۹۷/۷/۷😁بدو ازپله هااومدی بالا گفتی مامان میدونی امروز چی شد مدرسه من اولش ترسیدم بعدازجیبت یه پلاستیک دراوردی ازت گرفتم گفتی دندونم افتاده 😍🤣🤣🤣😅😅 من خوشحال خودت ک خیلی ذوق کرده بودی میگفتی بزرگ شدم چندروزی دندونت لق شده بود چیزی هم نمی تونستی بخوری شبش دندون دردداشتی گفتم بخواب صبح بیدارشدی خوب میشه دندونت دربیاد خداروشکر دندونت دراومد گفتی توکلاس نشسته بودم کم مونده بود...
7 مهر 1397

پیاده روی خانوادگی

امروز واست یه روز خوبی بود😁😁😁همینطور واسه ما امروز بخاطرهفته دفاع مقدس پیاده روی خانوادگی بود صبح ساعت ۷نیم رفتیم پارک چندنفراومده بودن 😅اونجا کمی بازی کردی تا کم کم همه اومدن بادوست سلاله ک پارسال پیش دبستانی باهم بودین بازی کردین بعدیک ساعت😏بالاخره حرکت کردیم 🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️ بعدخستگی رسیدیم به مقصد😎😁😅🤣 رفتیم باهم سالن ورزشی اونجا هم همسایمون دیدیم😊🤩 اونجاهم باکلی حرف رسیدیم به بهترین زمانش یعنی قرعه کشی 😁😁 این بودخبرخوب ک عشق مامانی هم توقرعه کشی اسمش دراومد🤩🤩🤩🤗🤗🤗😍😍😘😘😘😘 جایزه ش هم👇👇😁😁😁😁🤩🤩😍😍🤗🤗🤗 اسمت واسه مشهددراومد🤩😍😊😚قرارشدک بابایی ماروتاب...
6 مهر 1397

کلاس چرتکه ✏کلاس بستکبال🤾‍♂️🏀

روز پنجشنبه۷/۵کلاس چرتکه داشتی ساعت۱۰:۳۰ باهم رفتیم هرکاری هم کردم کیفت درنیاوردی😂😅 ساعت ۱۲ کلاست تموم شد اومدیم خونه ساعت ۲ کلاس بستکبال داشتی با باباجونت 🤩🤗😍😘رفتی من خونه کارداشتم نرفتم ساعت پنج رسیدین خونه همش میگفتی بریم پارک ...گفتم علی جان خسته ی دوتاکلاس رفتی منم کارخونه کردم خسته ام😏🙄فردامیریم قبول نکردی گفتی گفتی ساعت ۹ شب شد دراخر برنده شدی ماروساعت ۹ بردی پارک 🙁 تارسیدیم گفتی بایدوسیله هابازی سوارشم خخخخ بابایی نشست باهم رفتیم منم بردم ازاین بازی ها🙈🙈ک اسمش نمیدونم میرفتی بالا میترسیدی😁🤣🤣😅😅 استخرتوپ هم با بابایی جون رفتی😍😘🤩🤗 ...
6 مهر 1397

روزجلسه📚✏📅📝

سلام عشق مامانی😘😘سلام ثمره عشقمون🤗😁من فدای خنده هات بشمممم😗💞چندروزه سرم شلوغه نتوتستم بیام ازخاطرات شیرینت بنویسم مدرسه رفتنت لحظه به لحظه واست شیرین خاطره هس دوس دارم ازاین بعدهمه خاطرات اینجا بنویسم👨‍🎓 روزچهارشنبه۷/۴بخاطر جلسه اولیا مربیان تعطیل بودین خیلی ناراحت بودی بخاطراین مسئله باهم رفتیم جلسه اونجا درموردبعضی مسایل درسی آموزشی بهمون گفتن درآخرهم منو یکی ازمامانا نماینده کلاستون شدیم 😁😊😃 ...
6 مهر 1397

روزدوم مدرسه نازبادومم

سلام عشق مامانی 😍🤗😘امروزدومین روز مدرسه رفتنت بود مثل روز اول بااشتیاق بلندشدی🤩😍رفتی دست صورت شستی صبحونت خوردی آماده رفتن به مدرسه شدی منم برنامه کلاسی👀 تغذیه😋😋 مدرست آماده کردم باهم رفتیم مدرسه👨‍🎓👩‍👦🏡 سرصف وایسادی به نوبت رفتین توکلاس بعدشماهم ما مامان ها اومدیم توکلاستون😅😅😅🤣🤣🤣اما ماروبیرون کردن درکلاس معلمون بست😊😁 من ده دقیقه تومدرسه نشستم با دلی دلتنگی ازعشق مامانی اومدم خونه 😓واسه عشق مامانی ماکارونی درست کردم😍😍😍عشق ماکارونی هس ظهرهم سرویس اورد رسیدی خونه دست صورت شستی ناهارخوشمزتوخوردی😋😋😋کمی بازی کردی بعد تکالیف مدرست انجام دادی 🤗😍🤗😘 اولین مشق کلاس اولت😍😍🤗🤗🤩😘😘😘👇 بعدنوشتن مشقات استراحت کردی ساع...
2 مهر 1397

ادامه روز اول مدرسه

صبح زودبیدارشدی وقتی صدات زدم بجای اینکه بری دست صورت بشوری رفتی سراغ لباس هات خندیدم😂گفتم پسرم اول دست صورت بعدصبحونه زودکارات کردی تامن بیام دیدم عزیزترازجانم علی جونم لباس هاش میپوشه😁😍 بابا جونت هم بخاطرت ازاداره مرخصی گرفته بود تاروز اول مدرسه رو باهم باشیم😍چه بابای مهربونی😁🤗همه آماده به مدرسه رفتن اززیرقرآن ردشدی به امیدتوکل به خدای مهربان راه جدیدی قدم بزاری راه عرصه علم دانش😊😍👨‍🎓 رسیدیم به مدرسه😍😍😍😍 واردمدرسه شدی همه دوستات بودن 😍😘پسرگلم توک شیطون بودی گفتم برو بابچه هابازی کن نمیرفتی نشستی پیشم گفتم پسرم بزرگ شده دیگ شیطونی نمیکنه😂😁😍بعدیه طرف خیاط جایزه هاتون گذاشته بودن رفتیم باهم عکس انداختیم آف...
1 مهر 1397

اولین روزمدرسه

۳۱ شهریور...پسرگلم باشورشوق کودکی منتظرمدرسه رفتن😍روزشماری های هرروزت😍بالاخره روز موعدرسید شب باتمام اشتیاق وسایل هات 🎒🧦👟رو روی مبل گذاشتی ...
1 مهر 1397